LATVIJAS NACIONĀLĀ
BIBLIOTĒKA

Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) dibināta 1919. gada 29. augustā. Tās pirmais pārzinis bija ievērojamais bibliotekārs un latviešu zinātniskās bibliogrāfijas pamatlicējs Jānis Misiņš (1862 – 1945).

Viens no LNB pamatuzdevumiem ir nacionālās literatūras krājuma veidošana, mūžīga glabāšana un tā ilglaicīgas pieejamības nodrošināšana. Lai veicinātu nacionālas nozīmes kultūrvēsturisko vērtību saglabāšanu un plašu izmantošanu, LNB veido Latvijas digitālo bibliotēku “Letonica”. Tās ietvaros jau īstenoti projekti “Jāzeps Vītols” un „Latviešu Dziesmu svētki (1864–1940)”.

LNB vairāk nekā 4 miljonu vienību lielais krājums aptver visas zinātņu nozares ar pamatprofilu humanitārajās un sociālajās zinātnēs. Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami arī speciālie krājumi – retās grāmatas, rokraksti, Letonika, Baltijas Centrālā bibliotēka un citi informācijas resursi.

LNB ir Latvijas bibliotēku darba teorētiskās izpētes un prakses analīzes centrs. Bibliotēka nodrošina valsts parlamenta bibliotekāro un informatīvo apkalpošanu, īsteno nozares standartizāciju.

Pašlaik bibliotēkas darbības galvenais akcents ir atbalsts augstākajai izglītībai, pētniecībai un mūžizglītībai.

2008. gadā uzsākta LNB jaunās ēkas būvniecība.